Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontakt

26. 1. 2008

ING. JAROSLAV OŠANEC, mail: osajar@seznam.cz, mobil: +420602750518

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Delivery of your email messages.

(JerryPew, 27. 4. 2020 0:18)

Gооd dаy! pohlednice-bucovice.cz

Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr whоlly lеgаl?
Wе оffеring а nеw wаy оf sеnding rеquеst thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.
Whеn suсh mеssаgеs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.
аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.
Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.
Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

This mеssаgе is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

Contact us.
Telegram - @FeedbackFormEU
Skype FeedbackForm2019
WhatsApp - +375259112693

Hořící kostel

(Ošanec, 18. 3. 2010 7:06)

Samozřéjmě mám velký zájem o fotografie hořícího kostela. V dobových fotografiích mám některé. Prosím o zaslání skenu. Případně se ozvěte na kontaktní telefon nebo e-mail. Děkuji Ošanec

dotaz

(Vita Petráš, 18. 3. 2010 6:19)

Dobrý den,mám doma pohledni jak v bučovicích hoží kostel máte zájem?

paráda

(j.spirit, 30. 4. 2008 14:23)

Moc pěkné. Rád jsem si všechny snímky prohlédnul.
Bylo by možné u "dobových" fotografií doplnit oč se jedná, příp. co se v těchto místech nachází nyní..?

pochvala :-)

(Michaela Klímová, 31. 3. 2008 11:50)

Paráda - úžasné stránky! Díky za obohacení mého pátrání po předcích z Bučovic! Přidávám se k dceři! :-) Pozdrav z Olomouce.

Nadšenec

(Gabi, 11. 3. 2008 19:28)

Tati no ty jsi šikovný!Super!